ฟิสิกส์2

posted on 06 Aug 2008 17:11 by kinview

การเคลื่อนที่ของคลื่น

คลื่นที่ไม่เคลื่อนที่เรียก คลื่นนิ่ง (standing wave) เช่น การสั่นของสายไวโอลิน ส่วนคลื่นที่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเรียก คลื่นเคลื่อนที่ (travelling wave) การรบกวนในตัวกลางนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา \,t\, และ ระยะทาง \,z\, (กรณีทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คือ \,z\,) อยู่ในรูปทางคณิตศาสตร์ คือ
\,y=A(z,t) \cos (\omega t - kz + \phi)\,

โดย  คือ ซองแอมพลิจูดของคลื่น \,k\, คือ เลขคลื่น (wave number) \,\phi\, คือ เฟส และ \,v\, คือ ความเร็วของคลื่น

v=\frac{\omega}{k}= \lambda f

โดย \,\lambda\, คือ ความยาวคลื่น

 

Comment

Comment:

Tweet